Chuyển tới nội dung

Hướng dẫn thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử

25-09-2020
Để hướng dẫn về thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT) theo kiến nghị tại công văn số MUFG-20200907 ngày 07/9/2020 của Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh thành phố Hà Nội (Ngân hàng MUFG), vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3920/TCT-DNL về việc thực hiện hoá đơn điện tử.

Căn cứ khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, Tổng cục thuế hướng dẫn nội dung áp dụng hóa đơn điện tử trong giai đoạn chuyển tiếp như sau:

- Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp thực hiện áp dụng hoá đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

- Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hoá đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Hiện nay, để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử./.

Nguồn: http://www.gdt.gov.vn/

72 bầu chọn / trung bình: 0