Chuyển tới nội dung

Công văn 3646/TCT-CS ngày 03/09/2020 về hóa đơn điện tử

08-09-2020
Công văn 3646/TCT-CS trình bày và giải đáp về chứng từ điện tử, hóa đơn điện tử sai sót theo thông tư 68/2019/TT-BTC và đặc biệt là việc triển khai hoá đơn điện tử ở Việt Nam. Theo đó, việc áp dụng Hoá đơn điện tử sẽ bắt buộc áp dụng vào ngày 01/11/2020 theo quy định tại thông tư 68/2019/TT-BTC và Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Các nội dung về hóa đơn điện tử

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử là một loại hóa đơn điện tử nên phải đáp ứng điều kiện về định dạng hóa đơn điện tử và nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính. Ngoài nội dung quy định, cơ sở kinh doanh có thể tạo thêm thông tin khác trên hóa đơn điện tử để phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh nhưng phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.
Trường hợp Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) bằng phương thức điện tử qua địa chỉ thư điện tử mà người bán đã đăng ký với cơ quan thuế theo Mẫu số 01 – đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP).

Về việc triển khai hóa đơn điện tử

Tiếp nhận Hồ sơ của Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Về thời gian Tổng cục Thuế tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế khi triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

Về trình tự hồ sơ và hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử giữa Tổng cục Thuế và Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều 32 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 23 Thông tư số 68/2019/TT -BTC ngày 30/9/2019 Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại Điều 35 và Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 26 và Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Thời điểm bắt buộc sử dụng Hoá đơn điện tử

  • Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo Công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng hóa đơn thực hiện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
  • Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.

TẢI CÔNG VĂN 3646/TCT-CS

72 bầu chọn / trung bình: 0